ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Για πολλές δεκαετίες, τα παραδοσιακά κτηματολογικά συστήματα απολάμβαναν τη φήμη της αξιοπιστίας, της εφαρμογής προκαθορισμένων διαδικασιών και της αναγνωρισμένης εγγύησης της ασφάλειας της ιδιωτικής ιδιοκτησίας της γης. Σκοπός της εργασίας είναι να προσπαθήσει, μέσω της έρευνας και της διαχείρισης, να απαντήσει στο ερώτημα που τίθεται επιτακτικά και λόγω της οικονομικής κρίσης, δηλαδή πώς θα αναπτυχθούν περαιτέρω οι δυνατότητες και ποιες είναι οι πιο ευοίωνες προοπτικές για βιώσιμη ή αειφόρο ανάπτυξη μέσω του κτηματολογίου.
Κάθε χώρα πρέπει να φροντίζει τα ζητήματα της γης για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής της. Σε αυτά περιλαμβάνονται:
• Η εγγύηση της ιδιοκτησίας και η ασφάλεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
• Η παροχή ασφάλειας των πιστώσεων.
• Η ανάπτυξη και παρακολούθηση των ζητημάτων της γης.
• Η υποστήριξη της φορολογίας της γης και της ιδιοκτησίας.
• Η προστασία της δημόσιας γης.
• Η μείωση κτηματικών διαφορών.
• Η διευκόλυνση των μεταρρυθμίσεων που αφορούν τη γη.
• Η βελτίωση του σχεδιασμού της χρήσης γης.
• Η υποστήριξη της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
• Η παραγωγή στατιστικών δεδομένων.
• Μια ασφαλής και ολοκληρωμένη εγγραφή των νομικών και φυσικών αντικειμένων γης στηρίζει τις προσπάθειες δημιουργίας μιας βιώσιμης ανάπτυξης.
Για όλα τα παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου, δυναμικού Κτηματολογίου.

Λέξεις κλειδιά: Αειφόρος ανάπτυξη, φυσικοί πόροι, φορολογία, κτηματολογικές μεταρρυθμίσεις, παγκοσμιοποίηση

Λήψη (clicks: 5)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 5

(31 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)