ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΊΛΗΨΗ


Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η κατηγοριοποίηση της έρευνας, των προτεραιοτήτων πολιτικής και των αξόνων ανάπτυξης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών σε ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης, αυτό της αειφορικής αγροτικής ανάπτυξης. Η κατηγοριοποίηση της αειφορικής αγροτικής ανάπτυξης βασίζεται σε τρείς κεντρικούς πυλώνες: την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ισότητα. Στον πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης εντάσσεται ο ρόλος του αγροτουρισμού και ο ρόλος των παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων. Στον πυλώνα της προστασίας του περιβάλλοντος εντάσσεται ο ρόλος της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ο ρόλος της διατήρησης του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου. Στον πυλώνα της κοινωνικής ισότητας εντάσσεται η συμβολή των γυναικών και ο ρόλος των νέων αγροτών. Τέλος, το θεωρητικό πλαίσιο χρησιμοποιείται για την ανάλυση και αποτίμηση επίκαιρων αποτελεσμάτων έρευνας.


Λέξεις Κλειδιά: αειφορική αγροτική ανάπτυξη, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 2

(12 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)