ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ PESERA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσφέρει στον αναγνώστη μία συνολική εξέταση της εδαφικής διάβρωσης (t/ha/yr) στη λεκάνη απορροής της λίμνης Πλαστήρα εφαρμόζοντας το μοντέλο PESERA. Η εδαφική διάβρωση είναι μία φυσική διαδικασία λαμβάνοντας χώρα μέσα στον γεωλογικό χρόνο, και στην πραγματικότητα είναι η ουσιώδης διαδικασία για τον εδαφικό σχηματισμό. Στο περιεχόμενο της περιβαλλοντικής προστασίας, οι περισσότερες ανησυχίες σχετικά με την διάβρωση είναι συνδεδεμένες με την επιταχυνόμενη διάβρωση. Σε μία περίοδο ραγδαίας κλιματικής αλλαγής όσο και χρήσης γης, και σε απάντηση των αναθεωρημένων αγροτικών πολιτικών και διεθνών αγορών, είναι πολύ σημαντικό να είναι κανείς ικανός να αξιολογήσει την κατάσταση της εδαφικής διάβρωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, χρησιμοποιώντας μία αντικειμενική μεθοδολογία. Το μοντέλο PESERA είναι ένα φυσικά βασισμένο και χωρικά διανεμημένο μοντέλο που συνδυάζει την επίδραση της τοπογραφίας, του κλίματος και του εδάφους μέσα σε μία ενσωματωμένη πρόβλεψη απορροής και εδαφικής διάβρωσης. Το PESERA χρησιμοποιεί το μοντέλο αποθήκευσης για να μετατρέπει τη βροχόπτωση σε εδαφική απορροή. Εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων σχετικών με το έδαφος, την κάλυψη βλάστησης, την καλλιέργεια και την κατάσταση εδαφικής υγρασίας. Τέσσερα είναι τα κύρια δεδομένα που απαιτούνται για να τρέξει το μοντέλο PESERA, έτσι ώστε να παρέχει ουσιαστικά κλιματικά, εδαφικά, τοπογραφικά και κάλυψη γης δεδομένα. Ωστόσο το πρόβλημα διάβρωσης επιτρέπει την εκτίμηση των πιθανών επιδράσεων από μελλοντικές αλλαγές στο κλίμα και στη χρήση γης, διαμέσου της ανάλυσης σεναρίου και της αξιολόγησης επίδρασης λαμβάνοντας υπόψη το κόστος επίδρασης, το τεχνικό υπαρκτό, την κοινωνική αποδοχή και τις πιθανότητες για εφαρμογή. Η μέθοδος αυτή έχει ως αποτέλεσμα το μοντέλο PESERA να παρέχει πληροφορίες για την εδαφική διάβρωση για μια τωρινή αλλά και μια μελλοντική στιγμή, και ταυτόχρονα να παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ των παραγόντων που τη δημιουργούν.

Λέξεις κλειδιά: Μοντέλο PESERA, διάβρωση, στερεοπαροχή, φερτά υλικά, λεκάνη απορροής, GIS

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(22 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)