ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά προβλήματα, που αποτελούν πλέον σημαντική προτεραιότητα του ανθρώπου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπιστούν και να αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τον άνθρωπο, ώστε να αποδοθεί οικονομική αξία στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η υλοποίηση των στόχων της έρευνας οδήγησε στην κατασκευή σχετικής κλίμακας μέτρησης της σημαντικότητας των σύγχρονων περιβαλλοντικών προϊόντων. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την κατασκευή της κλίμακας μέτρησης ήταν ένας συνδυασμός εφαρμοσμένων μεθοδολογικών εργαλείων. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε στατιστική διερεύνηση των ερωτήσεων που δόθηκαν, ενώ στη συνέχεια εφαρμόστηκε η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες. Στη συνέχεια, διενεργήθηκε έλεγχος του βαθμού που οι εξαγόμενοι παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση της αξίας στη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Η παραγοντική ανάλυση έδωσε επτά παράγοντες, που εξηγούν το 67,011 % της συνολικής μεταβλητότητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι συμμετέχοντες στην έρευνα αξιολόγησαν ως πιο σημαντικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους καθώς και τη διαθεσιμότητα του νερού (τρύπα του όζοντος, εμφάνιση ξενικών ειδών κ.λπ.). Από την άλλη πλευρά, η απόδοση αξίας στη βιοποικιλότητα φαίνεται να επηρεάζεται θετικά από το αν αξιολογούν οι πολίτες σημαντικά την ανθρώπινη παράνομη δραστηριότητα, την αρνητική βιομηχανική επίδραση στην ποιότητα του περιβάλλοντος και από τη μεταβολή της θερμοκρασίας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Τα άτομα που αξιολογούν ως σημαντικές τις αλλαγές στους παραπάνω παράγοντες φαίνεται να είναι αυτοί που αποδίδουν αξία στη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Τέλος, η ανάλυση σε συστάδες έδωσε τρείς ομάδες, οι οποίες διαφοροποιούνται σημαντικά σύμφωνα με το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης αλλά και την άποψή τους για τη σημαντικότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Λέξεις κλειδιά: Θαλάσσια Βιοποικιλότητα, Αξία Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας,
Κλιματικές αλλαγές, Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (PCA)

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(8 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)