ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά προβλήματα, που αποτελούν πλέον σημαντική προτεραιότητα του ανθρώπου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπιστούν και να αναλυθούν οι παράγοντες που…

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, καθιστά απαραίτητη την υλοποίηση επενδύσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων που πραγματοποιείται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υλοποιείται μέσω των σχεδίων βελτίωσης. Σκοπός της…