ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, καθιστά απαραίτητη την υλοποίηση επενδύσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων που πραγματοποιείται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υλοποιείται μέσω των σχεδίων βελτίωσης. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση του προφίλ χρηματοδότησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπως αυτό καθορίζεται και διαμορφώνεται, βάσει της γεωγραφικής περιοχής όπου δραστηριοποιούνται, του επιπέδου βιωσιμότητάς, των δημογραφικών χαρακτηριστικών και του είδους των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους. Για τον προσδιορισμό του προφίλ χρηματοδότησης, χρησιμοποιήθηκαν κοινωνικοοικονομικά δεδομένα από δείγμα 205 σχεδίων βελτίωσης, γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για την κοινωνικοοικονομική ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε η Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες. Η εφαρμογή της μεθόδου ανέδειξε τρεις συστάδες γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με ανάλογο επίπεδο χρηματοδότησης και επενδυτικό προσανατολισμό. Στην πρώτη συστάδα περιλαμβάνονται γεωργικές εκμεταλλεύσεις ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, με σημαντικές επενδύσεις, που πραγματοποιούνται όμως κυρίως με δανεισμό και επιδοτήσεις. Για τις εκμεταλλεύσεις αυτές προτείνεται διερεύνηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους. Στην δεύτερη συστάδα περιλαμβάνονται γεωργικές εκμεταλλεύσεις ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, με μικρές επενδύσεις, που υλοποιούνται κυρίως βάσει ιδίων κεφαλαίων. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν περισσότερες επενδυτικές πρωτοβουλίες, ώστε να εξελιχθούν από εν δυνάμει βιώσιμες σε βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Στην τρίτη συστάδα περιλαμβάνονται γεωργικές εκμεταλλεύσεις κανονικών περιοχών, που πραγματοποιούν υψηλές επενδύσεις στηριζόμενες κυρίως σε αυτοχρηματοδότηση. Για τις εκμεταλλεύσεις της συστάδας αυτής προτείνεται ο προσανατολισμός τους σε καινοτόμες επενδυτικές δραστηριότητες, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικότερες.

Λέξεις κλειδιά: Χρηματοδότηση, σχέδια βελτίωσης, Ανάλυση σε συστάδες, γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 2

(33 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)