ΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ DPSR ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την χάραξη πολιτικής (τομεακή, χωρική), καθώς και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πρόκειται για αναγκαιότητα σε όλους τους τομείς δεδομένου ότι τα αρνητικά αποτελέσματα στους φυσικούς πόρους, στην ευημερία και στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων από τις μη κατάλληλα σχεδιασμένες οικονομικές δραστηριότητες έχουν ήδη εμφανιστεί σε πολλές περιοχές. Το προτεινόμενο πλαίσιο είναι μια προσπάθεια να συνθέσει διαφορετικά υπάρχοντα εργαλεία αξιολόγησης, ex-ante και ex-post. Είναι βασισμένο στο μοντέλο DPSIR λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομική αποτελεσματικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και περιβαλλοντική διατήρηση). Η ιδιαιτερότητα του προτεινόμενου εργαλείου πολιτικής είναι ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ των άμεσων αποτελεσμάτων (αποδόσεων) μιας οικονομικής δραστηριότητας (τουρισμός) και των συνολικών επιπτώσεών της στην περιοχή μελέτης.

Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση βιωσιμότητας, δείκτες, τουρισμός, απόδοση, επίπτωση

Λήψη (clicks: 19)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(130 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)