ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ ΚΑΙ ΠΓΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται μία συζήτηση για την συνεισφορά των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), τα οποία διακρίνονται από έναν δεσμό – μεγαλύτερο ή μικρότερο – με την οριοθετημένη περιοχή παραγωγής τους, στην βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Η συζήτηση αφορά κυρίως στην οικονομική και κοινωνική συνεισφορά των προϊόντων αυτών. Ωστόσο, έχει αρχίσει να εξετάζεται και η επίπτωση που έχουν τα προϊόντα αυτά στο περιβάλλον των οριοθετημένων περιοχών παραγωγής τους όπως και η πιθανότητα ενσωμάτωσης κριτηρίων βιωσιμότητας στους Κώδικες Πρακτικών τους. Η εργασία αυτή εστιάζει στην περιβαλλοντική διάσταση των προϊόντων αυτών εξετάζοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά και τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων (ελαιόλαδα, πατάτες, μήλα, φασόλια) που παράγονται στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι Κώδικες των Πρακτικών των προϊόντων εξετάζονται για να διερευνηθεί η ύπαρξη περιβαλλοντικών περιορισμών στην παραγωγή τους. Έξι συγκεκριμένοι δείκτες που εξετάζουν την περιβαλλοντική επίπτωση των προϊόντων χρησιμοποιούνται. Βάσει αυτών των δεικτών, αναγνωρίζεται πως όλα τα προϊόντα διακρίνονται από περιορισμό ως προς την χρήση του φυτικού κεφαλαίου ενώ σχεδόν το 1/3 αυτών διακρίνεται από κάποιο περιορισμό ως προς την παραγόμενη ποσότητα. Η πολιτική των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων δεν αποτελεί μία αμιγώς περιβαλλοντική πολιτική, ωστόσο αυξάνονται οι περιορισμοί στους Κώδικες Πρακτικών των προϊόντων με θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Λέξεις κλειδιά: Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), περιβαλλοντική πολιτική

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(9 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)