ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διαδικασία προώθησης πράσινων επιλογών στην οικονομία δύναται να επιδράσει ποικιλοτρόπως τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τις εσωτερικές αγορές εργασίας. Η κλιματική αλλαγή και οι πολιτικές περιορισμού της είναι πιθανό να αποτελέσουν αιτίες σημαντικών αλλαγών στον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας ικανές να προκαλέσουν φαινόμενα διάχυσης σε διαφορετικά πεδία της οικονομίας. Συνακόλουθα ο μετασχηματισμός της οικονομίας οδηγεί αναπόφευκτα σε μεταβολές στην ποιότητα, την ποσότητα και τον καταμερισμό των θέσεων απασχόλησης. Το παρόν άρθρο θα επιχειρήσει να συμβάλλει στη συζήτηση για την πράσινη απασχόληση επικεντρώνοντας την αναλυτική του προσοχή στις ποιοτικές μεταβολές που η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικές πολιτικές επιφέρουν στην αγορά εργασίας, τις πολιτικές απασχόλησης, καθώς και στον ιδιαίτερο ρόλο της Ε.Ε. στην εν λόγω διαδικασία, ως φορέα συνεργιών μεταξύ περιβαλλοντικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, με στόχο την υιοθέτηση ενός πράσινου υποδείγματος ανάπτυξης.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, Ευρωπαϊκή Ένωση, απασχόληση, αγορά εργασίας, πράσινη ανάπτυξη

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(55 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)