ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής (μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες), ολοένα και περισσότερο κάνουν εμφανή την επίδρασή τους στα φυσικά ή ανθρωπογενή οικοσυστήματα. Τις σημαντικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (που απορρέουν από τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία μετρήσεων) ακολουθούν οι δυσοίωνες προβλέψεις για την μελλοντική εξέλιξη του φαινομένου. Τα δεδομένα αυτά κάνουν απολύτως απαραίτητη τη δράση (αρχικά σε πολιτικό επίπεδο) για την αντιμετώπιση του φαινομένου και των επιπτώσεών του.
Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση των αποφάσεων, μέτρων, πρακτικών κ.λπ. που συνθέτουν τις πολιτικές που αναπτύσσονται και διαμορφώνονται σήμερα σε Παγκόσμιο – Ευρωπαϊκό – Εθνικό επίπεδο, για την κλιματική αλλαγή και τα δάση. Ταυτόχρονα, στοχεύει στον προσδιορισμό της καθοριστικής πιθανότατα συμβολής του δασικού τομέα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων αυτής, με τεχνικές, διαδικασίες και μέτρα, αποκαλούμενα ως «καλές πρακτικές».
Οι ανωτέρω στόχοι προσεγγίζονται μέσω μίας εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης και εφαρμοσμένων παραδειγμάτων, καταγράφονται οι εφαρμοζόμενες πολιτικές και παρουσιάζονται οι επικρατέστερες τάσεις και η υπάρχουσα κατάσταση στο πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και για τη διαχείριση των δασών, καταλήγοντας στην Εθνική Στρατηγική για τα Δάση (ΕΣΔ).
Εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα, όπως ότι τα δάση επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, και απαιτείται η προσαρμογή τους, και ότι ο δασικός τομέας έχει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Σύμφωνα και με την αδιαμφησβήτητη ανάγκη για αναμόρφωση της δασικής πολιτικής μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η τελευταία πρέπει να κινηθεί στις κατευθύνσεις της αειφορικής διαχείρισης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής Ταυτόχρονα, η δασική διαχείριση πρέπει να προσαρμοστεί για να υλοποιήσει τους στόχους της δασικής πολιτικής, μέσω της εφαρμογής των «καλών πρακτικών» στην πράξη.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, πολιτικές, δάση, καλές πρακτικές, αειφορική διαχείριση

Λήψη (clicks: 5)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(32 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)