ΦΙΛΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνολογία τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια σκηνή προκάλεσε μια αλλαγή στο παραδοσιακό μοντέλο διαχείρισης και επικοινωνίας εντός των οργανισμών και σε σχέση με τους εξυπηρετούμενους από…

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής (μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες), ολοένα και περισσότερο κάνουν εμφανή την επίδρασή τους στα φυσικά ή ανθρωπογενή οικοσυστήματα.…