Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα και προβάλλει επιτακτική η ανάγκη της κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Η ανάγκη αυτή δημιούργησε νέα δεδομένα στον τρόπο ανάδειξης και προβολής των εν λόγω προβλημάτων, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις με στόχο την αποκατάσταση του υποβαθμισμένου περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη των καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, προβάλλει ως η ιδανική λύση για την προβολή τοπικών και παγκόσμιων προβλημάτων τα οποία συνδέονται άμεσα με ζητήματα αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.
Η ραγδαία εξέλιξη των συγκεκριμένων τεχνολογιών έχει αλλάξει τον τρόπο συμπεριφοράς της παγκόσμιας κοινότητας υποστηρίζοντας νέες ιδέες και τρόπους επικοινωνίας. Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο οι τεχνολογικές καινοτομίες αναφέρονται σε μία ουσιαστική παρέμβαση αντικατάστασης των υπαρχουσών μεθόδων προβολής των ουσιαστικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Επίσης, υπάρχουν επιφυλάξεις για το ποσοστό εισχώρησης των καινοτόμων τεχνολογιών και συστημάτων που μπορούν να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική ισορροπία, στην προβολή των επιβαρυντικών επιπτώσεων από την αλόγιστη κατασπατάληση των φυσικών πόρων. Τέλος, είναι υπό διερεύνηση εάν η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η τάση να ηγούνται νέων εξελίξεων, τεχνολογιών, διαδικασιών εισαγωγής νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και εμπεριστατωμένης έρευνας που ευαγγελίζεται η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αποτελεί αποτελεσματικό μέσο υλοποίησης των αρχών της πρόληψης και της αντιμετώπισης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Η παρουσίαση, η ανάλυση και η ανάδειξη της δυναμικής και των λύσεων που έχει να προσφέρει η εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην προβολή των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αποτελεί τον σκοπό της παρούσας εργασίας.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, κλιματική αλλαγή, οικολογία, περιβαλλοντικά προβλήματα, internet, social media, δράσεις αρμοδίων

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(34 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)