ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΩΡΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αποδοκιμασία του σύγχρονου υπερκαταναλωτικού και ανταγωνιστικού τρόπου ζωής των δυτικών πολιτισμών δεν αρκεί για να δοθούν λύσεις στα πολυδιάστατα και αλληλένδετα προβλήματα αειφορίας (οικολογικά, οικονομικά, κοινωνικά) που ταλανίζουν τις κοινωνίες μας. Απαιτείται μια βαθύτερη εξέταση των αντιλήψεων και των συμπεριφορών των ατόμων, η οποία πρέπει να έχει μετασχηματιστικό χαρακτήρα ώστε να ενεργοποιηθούν και να γίνουν καταλύτες θετικής αλλαγής. Έτσι, η εκπαίδευση των ατόμων για την αειφόρο διαβίωση και ανάπτυξη είναι επιτακτική για τη μετάβαση σε αειφορικά κοινωνικά μοντέλα, γεγονός το οποίο υποστηρίζεται στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Τα οικολογικά χωριά, δηλαδή οι μικρής κλίμακας συνειδητές κοινότητες στις οποίες τα άτομα συμβιώνουν σε ένα αειφορικό πλαίσιο, αποτελούν πρακτικές αίθουσες διδασκαλίας της αειφόρου διαβίωσης και ανάπτυξης. Η εκπαιδευτική πτυχή των οικολογικών χωριών ενισχύεται μέσω των διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης που έχουν αναπτύξει και προσφέρουν καθώς και από τις συνεργασίες τους με την ακαδημαϊκή κοινότητα και άλλους εκπαιδευτικούς παρόχους. Στόχος των οικολογικών χωριών είναι μέσω των εκπαιδευτικών δράσεών τους, οι αξίες, οι γνώσεις, τα βιώματα, οι πρακτικές και οι καινοτομίες τους να διαδοθούν στην ευρύτερη κοινωνία.

Λέξεις κλειδιά: Οικολογικά χωριά, εκπαιδευτικά προγράμματα, Gaia Education, εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, κέντρα διαβίωσης και μάθησης

Λήψη (clicks: 16)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(56 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)