ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Μ.Κ.Ο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζει μορφές και διαστάσεις της ηλεκτρονικής συνηγορίας, οι οποίες εντοπίζονται στη διαδικτυακή επικοινωνιακή δράση που σχεδίασε και υλοποίησε μια ελληνική περιβαλλοντική ΜΚΟ. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης που επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση του χαρακτήρα και της αποτελεσματικότητας της δράσης – παρέμβασης με τίτλο «Καλύτερη Ζωή» της οργάνωσης WWF-Ελλάς, στόχος της οποίας ήταν η κινητοποίηση πολιτών για την πρόκληση αλλαγών στον τρόπο ζωής τους στην πόλη προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Με την εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να οριστεί θεωρητικά το αντικείμενο του ερευνητικού ενδιαφέροντος με τη αναζήτηση σχετικών θεωρητικών δομημάτων, όπως επίσης να εξεταστεί εμπειρικά με την ανάλυση διαφορετικών πηγών δεδομένων. Κεντρικός άξονας της προσέγγισης που ακολουθήθηκε είναι η διερεύνηση των νέων τάσεων που ανοίγονται στο χώρο της δια βίου μάθησης για την αειφορία με την επέκταση του ρόλου των περιβαλλοντικών ΜΚΟ προς νέα πεδία, μέσα και εργαλεία, όπως αυτό της διαδικτυακής επικοινωνίας.

Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακή περιβαλλοντική επικοινωνία, ηλεκτρονική συνηγορία, αειφορία, αειφόρος τρόπος ζωής στην πόλη, αξιολόγηση, ΜΚΟ, δια βίου περιβαλλοντική μάθηση

Λήψη (clicks: 9)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(69 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)