ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ «ΤΟΠΟ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ανθρώπινη ζωή πρωταρχικά συνίσταται σε μια αδιάσπαστη σχέση με τον χώρο. Ο χώρος δεν υπάρχει απλώς ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. Το ερώτημα για τον χώρο είναι, επομένως, ερώτημα που σχετίζεται με τη βαθύτερη φύση του ανθρώπου. Η ανθρωπολογική-παιδαγωγική θεώρηση ενδιαφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται στον χώρο και βιώνει τον χώρο και όχι για μια αφηρημένη εικόνα της φύσης και του χώρου. Στην Place-based Education (Εκπαίδευση Βασισμένη στον «Τόπο»), ο «τόπος» εκλαμβάνεται ως δυναμικό πεδίο ενσωμάτωσης ανθρωπολογικών στοιχείων και παιδαγωγικών πρακτικών. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια, θεμελιωμένη στην οπτική της γερμανικής Σχολής Bollnow, ανθρωπολογική-παιδαγωγική θεώρηση της Βασισμένης στον «Τόπο» Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η συνακόλουθη ανάδειξη της ανθρωπολογικής σημασίας αυτής της εκπαιδευτικής προσέγγισης.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαίδευση βασισμένη στον «τόπο», ανθρωπολογική-παιδαγωγική θεώρηση του χώρου

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(63 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)