ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σήμερα, τόσο στον αναπτυσσόμενο όσο και στον αναπτυγμένο κόσμο, υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά και οικολογικά προβλήματα. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να οριστεί το φαινόμενο των οικολογικών χωριών ως μια προσπάθεια μετάβασης από τη σημερινή κοινωνία σε μια αειφορική κοινωνία. Επιπλέον, στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να εξεταστούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε συγκεκριμένα οικολογικά χωριά ή/και σε κεντρικό επίπεδο οργάνωσης τους. Τέλος, στόχος της εργασίας είναι να εξεταστεί η σημασία των εκπαιδευτικών αυτών δραστηριοτήτων καθώς και το πόσο τα ίδια οικολογικά χωριά προωθούν την αειφορία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Λέξεις κλειδιά: Οικολογικό χωριό, κέντρα εκπαίδευσης, εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, Gaia Education, GEN, αειφορία

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(22 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)