ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η νοηματοδότηση και δρομολόγηση της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο προϋποθέτει μεταξύ άλλων τη συνεννόηση και συνεργασία προσώπων και φορέων που συγκροτούν την κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία προωθεί τη συνεργασία του σχολείου με την κοινότητα, ως ένα από τα θεμέλια της ανάπτυξης αυτής. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε τέτοιες συνεργασίες είναι ιδιαίτερα κρίσιμος καθώς συνήθως λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας για τις αντιλήψεις και στάσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με ορισμένους βασικούς άξονες της συνεργασίας σχολείου και κοινότητας, όπως είναι η συμμετοχή, η δράση, η μάθηση και η επικοινωνία καθώς επίσης και σχετικά με τους παράγοντες οι οποίοι αναστέλλουν τέτοιου είδους συνεργασίες. Από τα ευρήματα της έρευνας γίνεται σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται σε καλό επίπεδο πολλά από τα στοιχεία μιας ποιοτικής συνεργασίας σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη, όπως αυτά καταγράφονται διεθνώς. Παρόλα αυτά όμως είναι εμφανής η ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση, επιμόρφωση και υποστήριξή τους στο αντικείμενο αυτό.

Λέξεις κλειδιά: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας, εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Λήψη (clicks: 11)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(38 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)