ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το περιβάλλον, ζωτικός χώρος ανάπτυξης του ανθρώπου, διαθέτει όλα τα απαραίτητα για την επιβίωση και την ικανοποίηση των αναγκών του. Ωστόσο, οι δυσάρεστες συνέπειες της κατασπατάλησης των πόρων και της αλλοίωσης του χώρου, που μας περιβάλλει, διογκώνουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, που παράλληλα, οδηγούν στην αύξηση της παγκόσμιας ανησυχίας και του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης. Η διαμόρφωση ευαισθητοποιημένων, ενημερωμένων και ενεργών πολιτών, και δη των νέων, φαντάζει μέρος της επίλυσης της οικολογικής κρίσης. Βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων, συμπεριφορών και κινήτρων 497 μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου, του Νομού Έβρου, για την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων, μέσω της χρήσης κατάλληλα σχεδιασμένου ερωτηματολογίου, του οποίου τα εξαγόμενα επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν, με τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής, του μη παραμετρικού ελέγχου του Friedman και του στατιστικού τεστ x2 (Chi-Square test). Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι, η συμμετοχή των μαθητών στην ανακύκλωση είναι μικρή, ενώ, η προθυμία τους για περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο ζωής, διαφαίνεται πιο έντονη. Οι μαθητές, και ειδικότερα τα κορίτσια, που διαμένουν σε πόλεις και έχουν κοντά τους μπλε κάδους, δείχνουν περισσότερο δραστήριοι στην ανακύκλωση υλικών και στη θετική προς το περιβάλλον συμπεριφορά. Τέλος, οι περισσότεροι μαθητές επέλεξαν «οικονομικά» ανταλλάγματα για αύξηση της συμμετοχής τους στην ανακύκλωση.


Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική συμπεριφορά, στάση, κίνητρα, ανακύκλωση,
διαχείριση απορριμμάτων, δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(27 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)