ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να μελετήσει τις αντιλήψεις των επισκεπτών του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου ως προς την ευαισθητοποίηση τους για τα άγρια ζώα και την επαφή του σύγχρονου ανθρώπου με τη φύση. Με τη χρήση προσωπικών ερωτήσεων, με τη μορφή ερωτηματολογίων στους επισκέπτες ζητήθηκε να αξιολογήσουν το ζωολογικό πάρκο. Απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούν το επίπεδο ικανοποίησης της επίσκεψης τους, τις εγκαταστάσεις του πάρκου, την καταλληλόλητα και τις παροχές του. Πιο συγκεκριμένα ζητήθηκε η άποψη τους για το αν συμφωνούν με την λειτουργία των ζωολογικών κήπων, σε τι βαθμό θεωρούν ότι το πάρκο ανταποκρίνεται στην ψυχαγωγία των επισκεπτών, στη γνωριμία των παιδιών με τα ζώα και την επαφή με τη φύση, για περιβαλλοντική εκπαίδευση του κοινού, για το αν διαθέτει κατάλυμα τραυματισμένων ζώων και αν συμμετέχει σε προγράμματα αναπαραγωγής ζώων που βρίσκονται υπό εξαφάνιση. Αξιολογήθηκαν επίσης, οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν το ζωολογικό πάρκο όπως η ευκολία πρόσβασης στον χώρο και η ύπαρξη χώρου στάθμευσης, η συνολική έκταση που καταλαμβάνει, η αρχιτεκτονική του διαρρύθμιση, οι εγκαταστάσεις υποδομής που διαθέτει, οι υπηρεσίες που παρέχονται στον επισκέπτη και η παρεχόμενη ασφάλεια, κυρίως στα παιδιά. Τέλος, διερευνήθηκαν οι απόψεις των επισκεπτών σχετικά με την αφθονία των ζώων και την ποικιλία των φυτών και το βαθμό ικανοποίησής τους από τις συνθήκες διαβίωσης, υγιεινής και ασφάλειας των ζώων.


Λέξεις κλειδιά: Ζωολογικός κήπος, αναψυχή, επαφή με την φύση, άγρια πανίδα, διαβίωσης, υγιεινή και ασφάλειας των ζώων

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(38 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)