Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για πραγματοποίηση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας έχει προσλάβει αρκετά μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια ως απόρροια της εξόρυξης χρυσού-χαλκού στη Β.Α. Χαλκιδική. Οι ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες σχετικά με την υγεία και το περιβάλλον έρχονται συχνά αντιμέτωπες με τους όρους «ανάπτυξη» και «αειφορία». Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα στη Θράκη, στις περιοχές του Περάματος Έβρου και των Σαπών Ροδόπης με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου με σκοπό να μελετηθούν οι απόψεις των κατοίκων σχετικά με τη μεταλλευτική δραστηριότητα στη Θράκη, αλλά και να εξεταστεί ο ρόλος που διαδραματίζουν τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πλειοψηφία των πολιτών σε αμφότερες τις περιοχές δεν επιθυμεί το μέλλον της περιοχής να στηριχτεί στη μεταλλευτική δραστηριότητα, αντίθετα εκτιμά ότι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός μπορούν να φέρουν την επιθυμητή ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η πραγματοποίηση μεταλλευτικών εξορύξεων θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία, ενώ εκφράζουν ανησυχίες για την αντικειμενικότητα των σχετικών με την εξόρυξη ειδήσεων. Τέλος, στις Σάπες βασική πηγή περιβαλλοντικής ενημέρωσης είναι το διαδίκτυο, ενώ στο Πέραμα η τηλεόραση και το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Λέξεις Κλειδιά: Αειφορική ανάπτυξη, ΜΜΕ, κοινή γνώμη, μεταλλευτική
δραστηριότητα, Θράκη

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(21 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)