ΦΙΛΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη σύγχρονη εποχή, η ένταση και η έκταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή της συμπεριφοράς όλων των ανθρώπων, κυρίως των εφήβων. Καθώς η νέα γενιά είναι το κλειδί για ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον, η εκπαίδευσή της σε όλες τις μορφές συμβάλλει στη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών συμπεριφορών και γι’ αυτό χρήζει της προσοχής όλων μας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αποτυπωθούν και να διερευνηθούν οι απόψεις και οι συμπεριφορές των μαθητών/τριών Λυκείου σε μια σειρά σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Για τις ανάγκες συλλογής των δεδομένων της συγκεκριμένης εργασίας, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις και εφαρμόστηκε η πολυσταδιακή μέθοδος δειγματοληψίας. Η έρευνα έλαβε χώρα σε μαθητές/τριες των ημερήσιων Γενικών Λυκείων του νομού Έβρου τον Οκτώβριο του 2017. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του εργαλείου αξιοποιήθηκε o συντελεστής Crοnbach α, ενώ για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν εφαρμογές της περιγραφικής στατιστικής καθώς και ο μη παραμετρικός έλεγχος Friedman. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι συμπεριφορές των μαθητών/τριών εμφανίζονται αρκετά φιλο-περιβαλλοντικές στα εξεταζόμενα ζητήματα και οι προθέσεις τους για εθελοντική περιβαλλοντική δράση ιδιαίτερα θετικές. Επιπλέον, οι κύριες πηγές περιβαλλοντικής πληροφόρησης των εφήβων φαίνεται πως είναι η οικογένεια και οι εκδρομές στη φύση, και έπειτα το σχολείο και το διαδίκτυο.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντικές συμπεριφορές, μαθητές/μαθήτριες Λυκείου,
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, πηγές περιβαλλοντικής πληροφόρησης, Νομός Έβρου

Λήψη (clicks: 17)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(17 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)