ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται η εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση, εφαρμόζοντας νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές εισήγαγαν. Αντίστοιχα, ο εκσυγχρονισμός των πόλεων με τη χρησιμοποίηση των καινοτόμων αυτών εφαρμογών και η μετατροπή τους σε «έξυπνες πόλεις», έχει ως αποτέλεσμα να διευκολύνεται η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η αμφίδρομη αυτή σχέση, παίζει βαρύνοντα ρόλο στη βελτίωση των σχέσεων και των ροών σε μια πόλη, επιφέροντας, ανάπτυξη στην τοπική οικονομία με την συσχέτιση των παραγωγικών τομέων της, επανασύνδεση του πολίτη και της κρατικής διοίκησης με την απλοποίηση και διευκόλυνση της ζωής των πολιτών και συμμετοχική δημοκρατία με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται καλές πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με σκοπό την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δήμων με βάση την στρατηγική των «έξυπνων πόλεων». Συγκεκριμένα προτείνονται πρακτικές αστικής διακυβέρνησης και διαχείρισης με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, οι οποίες βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες και αφορούν την Έξυπνη Διακυβέρνηση (Smart Government), την Έξυπνη οικονομία (Smart Economy), τους Έξυπνους Πολίτες (Smart Citizens), την Έξυπνη Κινητικότητα (Smart Mobility), την Έξυπνη Διαβίωση (Smart Living) και το Έξυπνο Περιβάλλον (Smart Environment).

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, έξυπνες πόλεις, δημόσια διοίκηση, αειφόρος ανάπτυξη, ευρυζωνικότητα

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(10 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)