Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η σημερινή αναγκαιότητα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής καθιστά απαραίτητη τη λήψη δράσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς που θα έχουν διάρκεια στο μέλλον. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το βαθμό που είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες από τις δράσεις των φορέων προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Συλλέχθηκαν 1536 ερωτηματολόγια από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι πολίτες είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι από τις δράσεις του κράτους και των υπολοίπων κυβερνητικών φορέων που εμπλέκονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η πλειονότητα των πολιτών είναι δυσαρεστημένη κυρίως από τις δράσεις του κράτους που αφορούν τη μείωση των ρύπων από τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση του κοινού με την εισαγωγή μαθημάτων και την επιμόρφωση των ενηλίκων για την κλιματική αλλαγή.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, ικανοποίηση πολιτών, δράσεις, εμπλεκόμενοι φορείς

Λήψη (clicks: 5)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(27 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)