Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός χρήσιμου εργαλείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής: της Πράσινης Φορολογίας. Αναλύονται ο σκοπός και οι λειτουργίες της, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της. Γίνεται σύντομη αναφορά στο επίπεδο των πράσινων φόρων στην ΕΕ την περίοδο 2001-2015, όπως αυτοί παρακολουθούνται και καταγράφονται από τη Eurostat. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην έννοια της Πράσινης Φορολογικής Μεταρρύθμισης. Από την έρευνα προέκυψε ότι το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ υιοθετούν πράσινους φόρους στα φορολογικά τους συστήματα. Οι περισσότερες χώρες έχουν επικεντρωθεί στην επιβολή ενεργειακών φόρων, κύρια επί των καυσίμων μεταφορών, και έχουν θεσπίσει ειδικές διατάξεις (εξαιρέσεις ή μειώσεις) για το βιομηχανικό κλάδο εντάσεως ενέργειας. Επίσης η παράθεση παραδειγμάτων επιβολής πράσινων φόρων σε χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα η επιβολή εισφοράς στις πλαστικές σακούλες στην Ιρλανδία, αποδεικνύει ότι είναι δυνατή η επιτυχής εφαρμογή αυτού του είδους των φόρων με θετικά οφέλη τόσο στο περιβάλλον όσο και στα δημόσια έσοδα, αρκεί να σχεδιαστούν και εφαρμοστούν κατάλληλα. Ωστόσο, η Πράσινη Φορολογία και ιδιαίτερα η Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση δεν χρησιμοποιούνται στην ΕΕ στο βαθμό που θα ανέμενε κάποιος παρατηρητής, κυρίως λόγω του κοινοτικού κανόνα της ομόφωνης απόφασης κατά την ψήφιση δημοσιονομικών μέτρων και της ανησυχίας των περισσοτέρων κρατών για τις επιπτώσεις των φόρων στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών εντάσεως ενέργειας.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική πολιτική, πράσινη φορολογία, πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, περιβαλλοντικοί φόροι

Λήψη (clicks: 19)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(160 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)