ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ομαλή λειτουργία της ΕΕ βασίζεται στη χρήση ικανών σε μέγεθος ενεργειακών προϊόντων. Το φυσικό αέριο (ΦΑ) κατέχει μία σημαντική θέση στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης, πορεία η οποία αναμένεται να είναι αυξητική εξαιτίας των πολιτικών που εφαρμόζονται εντός της ΕΕ και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαμορφώνονται στην παγκόσμια ενεργειακή σκηνή. Ωστόσο, προβληματική αποτελεί η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης και το περιορισμένο μέγεθος ιδίων πηγών. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ αναπτύσσει ένα σύνολο πολιτικών, οι οποίες στοχεύουν στην ενεργειακή ασφάλειά της. Ειδικότερα, εφαρμόζονται μέτρα ανάπτυξης ενεργειακού δικτύου σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, μέτρα διαφοροποίησης των προμηθευτών και εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών. Στόχος της ΕΕ αποτελεί η ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασμού και η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών σε μία βιώσιμη, ασφαλή και οικονομικά προσιτή πηγή ενέργειας. Το ΦΑ προσφέρει την προοπτική της υλοποίησης των ανωτέρω στόχων της ΕΕ, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξασφάλιση των κλιματικών της στόχων. Τα ανευρεθέντα κοιτάσματα ΦΑ της Ανατολικής Μεσογείου σε κράτη-μέλη της ΕΕ και χώρες συνεργασίας, διαμορφώνουν νέα δεδομένα για την ΕΕ και ενισχύουν την ολοκλήρωση των πολιτικών για την ενεργειακή της ασφάλεια. Το μέγεθος, το είδος και η διαχείριση των κοιτασμάτων αναδεικνύουν την προοπτική της ευρύτερης συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Λέξεις κλειδιά: Φυσικό αέριο, κοιτάσματα Ανατολικής Μεσογείου, ενεργειακή ασφάλεια, ενεργειακός εφοδιασμός

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(38 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)