ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Είναι γεγονός ότι η αύξηση του πληθυσμού, ως περιβαλλοντικό πρόβλημα, έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό αναλυτές και μελετητές, ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες. Ο υπερπληθυσμός θεωρείται ότι αποτελεί σημαντικό αίτιο της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, είναι θεμιτό να γίνει κάτι τέτοιο αποδεκτό αβασάνιστα και να αποτελέσει το φαινόμενο αυτό την κάλυψη των πραγματικών κοινωνικο-οικονομικών αιτιών που προξενούν τη φτώχεια, την πείνα, την ανεργία, ίσως και άλλα, περισσότερο ακραία φαινόμενα παθογένειας, όπως τον πόλεμο;
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναδείξει όψεις του προβλήματος της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού και να αποτυπώσει μια πρώτη προσέγγιση αναφορικά με το πώς το παρόν ζήτημα σχετίζεται με τις συνήθειες των πολιτών-καταναλωτών και, γενικότερα, την παγκόσμια οικονομία, υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Λέξεις κλειδιά: Δημογραφική αύξηση, καταναλωτισμός, οικονομία, φυσικοί πόροι, βιωσιμότητα

Λήψη (clicks: 11)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(49 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)