ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η σύνδεση της έννοιας της «Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης», όπως τεκμηριώνεται και αναλύεται από τον καθηγητή Δ. Ρόκο από το 1992 ως σήμερα, στο πλαίσιο κυρίως του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), με τον προσανατολισμό και τα περιεχόμενα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και του (εξωτερικά επιβεβλημένου) μετασχηματισμού της σε «Εκπαίδευση για την αειφορία» ή «Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη», κατεύθυνση για την οποία έχει πλέον αρχίσει να εκφράζεται ισχυρή κριτική αμφισβήτηση.

Είναι πλέον αποδεκτό από ένα σημαντικό μέρος της επιστημονικής -και όχι μόνο- κοινότητας, 29 χρόνια μετά την έκθεση “Our Common Future”, ότι οι έννοιες «αειφόρος ανάπτυξη» και «αειφορία», εμπεριέχουν μια εγγενή ασυνέπεια, είναι δομικά ελλιπείς και αμφισβητήσιμες τόσο στη θεωρία όσο και στην πρακτική εφαρμογή τους.

Είναι επίσης πρακτικά και επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η κατάσταση του περιβάλλοντος έχει επιδεινωθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ενώ η σχέση ανθρώπου-φύσης έχει εμφανώς και σοβαρά διαταραχθεί.

Ανακύπτουν, εν προκειμένω, αξιολογικά και επιστημολογικά ερωτήματα ως προς τις κατευθύνσεις μιας εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της εποχής και ως προς τον κριτικό, διεπιστημονικό και ολιστικό τρόπο προσέγγισης των ζητημάτων ανάπτυξης-περιβάλλοντος σε σχέση με τον «προαποφασισμένο» δρόμο προς την «αειφόρο ανάπτυξη».

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο επιχειρείται ο εντοπισμός ορισμένων συσχετισμών των παραπάνω προσεγγίσεων, ενώ αναδεικνύονται προϋποθέσεις και περιορισμοί που εμπεριέχονται στο δρόμο προς μια πραγματικά «αξιοβίωτη» (και όχι απλά «βιώσιμη» ή «αειφόρο») ανάπτυξη, η οποία σχετίζεται άμεσα και με την παιδεία ως μόρφωση και πολιτισμό.

Λέξεις κλειδιά: Αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη, αειφόρος ανάπτυξη, περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαίδευση για την αειφορία

Λήψη (clicks: 15)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(46 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)