ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το ενδιαφέρον των ΜΜΕ για τα περιβαλλοντικά ζητήματα αυξάνεται έντονα τα τελευταία χρόνια. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταφέρει να κερδίσουν σημαντικό χώρο και χρόνο στη ζωή των χρηστών και να επηρεάζουν τις πεποιθήσεις και δράσεις τους. Αυτή η έρευνα αποσκοπεί στο να διερευνήσει τη σχέση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την ανάπτυξη περιβαλλοντικής στάσης και συμπεριφοράς. Εξετάσθηκε τόσο η ποσότητα των πληροφοριών με περιβαλλοντικό υπόβαθρο που διαθέτουν οι συμμετέχοντες όσο και τρόποι με τους οποίους πιθανόν οι πληροφορίες επιδρούν αποτελεσματικότερα. Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική χορήγηση ερωτηματολογίων σε δείγμα 300 ατόμων ηλικίας 18-25 ετών. Τα 158 άτομα ήταν φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και τα άλλα 142 φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο νησί της Μυτιλήνης, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάμεσα στη πρωτεύουσα και μια ακριτική πόλη. Οι απαντήσεις των ατόμων έδειξαν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν βασική πηγή πληροφόρησης και ότι υπάρχει ανάγκη για αύξηση των πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον που παρέχονται από αυτά, για μία αποτελεσματικότερη επιρροή στην περιβαλλοντική στάση και συμπεριφορά τους. Επιπλέον, σημειώθηκε να υψηλό σκορ στη κλίμακα του Νέου Περιβαλλοντικού Παραδείγματος, το οποίο δηλώνει έναν οικολογικό τρόπο σκέψης για το σύνολο του δείγματος. Η επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων δεν έδειξε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα αποτελέσματα της Αθήνας και της Μυτιλήνης.

Λέξεις κλειδιά: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιβαλλοντική στάση, περιβαλλοντική συμπεριφορά, νέο περιβαλλοντικό παράδειγμα

Λήψη (clicks: 11)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(57 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)