Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στις μέρες μας η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελεί ένα οξύτατο πρόβλημα, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατά. Για το λόγο αυτό, πολλά κράτη έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη υιοθέτησης μίας υπεύθυνης στάσης απέναντι σε αυτό, όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες θα γίνονται με σεβασμό απέναντι στη φύση και χωρίς να γίνεται αλόγιστη εκμετάλλευσή της. Η σημερινή κοινωνία έχει ανάγκη από τη διαμόρφωση ατόμων που θα διακατέχονται από ένα αίσθημα υπευθυνότητας απέναντι στη διαχείριση του περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια πολύς λόγος γίνεται για την έννοια της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, η οποία αποτελεί το βέλτιστο επίτευγμα για τη δημιουργία μίας βιώσιμης κοινωνίας. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός καίριο ρόλο διαδραματίζουν πολλοί παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι ο ρόλος του σχολείου, το οποίο, μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μπορεί να συνεισφέρει στη μετάδοση γνώσεων και στη δημιουργία στάσεων γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα στους μαθητές. Επίσης, ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών κρίνεται σημαντικός, καθώς τα ΜΜΕ αποτελούν συχνά την κύρια πηγή πληροφόρησης των ατόμων. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης από το σχολείο, αλλά και από τα ΜΜΕ, μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα δράσης θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο προς την επίτευξη της βιώσιμης κοινωνίας, η οποία θα αποτελείται από υπεύθυνους περιβαλλοντικά πολίτες.

Λέξεις κλειδιά: Υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά, περιβαλλοντική εκπαίδευση, ΜΜΕ

Λήψη (clicks: 16)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(137 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)