ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα υγρά λιβάδια (wet meadows, wet grasslands) καλύπτονται από χαρακτηριστική υδρόφιλη βλάστηση (ποώδη ή/και ξυλώδη) προσαρμοσμένη σε περιοδικά πλημμυριζόμενα εδάφη. Παραδείγματα υγρών ποολίβαδων θεωρούνται τα εκτεταμένα ποολίβαδα κατά μήκος των ζωνών πλημμυρών ποταμών ή τα ποολίβαδα σε παραλίμνιες ζώνες μεγάλων λιμνών. Η έκταση των υγρών λιβαδιών είναι αρκετά περιορισμένη συγκριτικά με τα ομβροδίαιτα λιβάδια. Εντούτοις, έχουν μεγάλη οικολογική αξία επειδή αποτελούν αρκετά αξιόλογα ενδιαιτήματα για την άγρια χλωρίδα και πανίδα. Ο κάθε τύπος οικοτόπου έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως: οικολογικές συνθήκες και χλωριδική σύνθεση τα οποία του προσδίδουν μοναδικότητα και σπανιότητα. Αυτοί οι τύποι οικοτόπου όμως, δύνανται να επηρεαστούν από ενδεχόμενες απειλές. Στην Ελλάδα, δεν έχει γίνει λεπτομερής απογραφή των υγρών ποολίβαδων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η περιγραφή και η γεωγραφική κατανομή των υγρών λιβαδιών, η ανάλυση του νομικού πλαισίου προστασίας τους και η διερεύνηση της επίδρασης της βόσκησης στην υγροτοπική βλάστηση. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές καθώς και η ψηφιακή επεξεργασία των χωρικών δεδομένων του δικτύου των οικοτόπων NΑΤUΠΑ 2000, με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Στα υγρά λιβάδια διακρίνονται επτά τύποι οικοτόπων, εκ των οποίων οι δύο είναι υψηλής προτεραιότητας και σημασίας. Η ανάλυση της χωρικής κατανομής των υγρών λιβαδιών καταδεικνύει ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό τους ισοκατανέμεται σε τέσσερα γεωγραφικά διαμερίσματα και η πλειονότητά τους βρίσκεται στην παράκτια ζώνη. Οι υγρότοποι της Ελλάδας προστατεύονται από διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές συνθήκες και νομοθεσίες, όπως η σύμβαση Ramsar, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 καθώς και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Η βόσκηση αποτελεί μια από τις βασικότερες δραστηριότητες που ασκείται στα υγρά λιβάδια και επιδρά ποικιλοτρόπως στην υγροτοπική βλάστηση.

Λέξεις κλειδιά: υγρότοποι, υγρολίβαδα, χλωρίδα, Natura 2000, γεωγραφική κατανομή, καθεστώς προστασίας, βόσκηση.

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 6

(54 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)