ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ:ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η επερχόμενη κλιματική αλλαγή, με την άνοδο της μέσης θερμοκρασία της γης, αναμένεται να επηρεάσει τα όρια εξάπλωσης των διαφόρων φυτικών ειδών της Μεσογείου, όπως εξάλλου συνέβη και στο παρελθόν. Τα φυτικά είδη έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν τις αλλαγές των περιβαλλοντικών συνθηκών και αναλόγως να προσαρμόζουν τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά τους, το φαινολογικό τους κύκλο καθώς και τη στρατηγική της αναπαραγωγής τους. Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες που καθορίζουν την προσαρμογή του κάθε είδους στο περιβάλλον που αναπτύσσεται. Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται συνοπτική ανάλυση των διεθνώς καθιερωμένων δεικτών προσαρμογής. Επιπλέον αναλύεται ο ρόλος που έχουν στην απόκριση – προσαρμογή η γενετική ποικιλότητα των ειδών καθώς και η φαινοτυπική πλαστικότητα τους.

Λέξεις κλειδιά: Προσαρμογή ειδών, γενετική ποικιλότητα, φαινοτυπική πλαστικότητα, φαινολογία αύξησης, στρατηγική αναπαραγωγής

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 6

(17 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)