ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην καταγραφή της χλωρίδας των σερπεντινικών ενδιαιτημάτων που απαντούν στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. Το Εθνικό Πάρκο ΔΛΣ εμφανίζει υψηλή βιοποικιλότητα τόσο σε χλωρίδα όσο και σε πανίδα και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000. Σημαντικό ρόλο στη ποικιλότητα της χλωρίδας παίζουν τα υπερβασικά πετρώματα λόγω των ιδιαίτερων εδαφικών συνθηκών που δημιουργούν για τα φυτά. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υπερβασικών πετρωμάτων και ιδιαίτερα των σερπεντινών, που αποτελούν τα κυρίαρχα πετρώματα της περιοχής έρευνας, καθώς και στην επίδρασή τους στα φυτά. Παρουσιάζεται ο χλωριδικός κατάλογος των φυτικών taxa που καταγράφηκαν στην περιοχή έρευνας και ανέρχονται σε 259. Αναλύονται το βιοτικό και το χωρολογικό φάσμα από τα μέχρι σήμερα γνωστά χλωριδικά στοιχεία της περιοχής. Αναφέρονται 41 φυτικά taxa τα οποία είναι ενδημικά ή περιλαμβάνονται σε βάσεις δεδομένων λόγω ειδικού καθεστώτος διατήρησής τους ή/και βρίσκονται κάτω από νομικό καθεστώς προστασίας.

Λέξεις κλειδιά: Εθνικό Πάρκο Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, δίκτυο Natura 2000, βιοποικιλότητα, χλωρίδα, σερπεντίνης.

Λήψη (clicks: 43)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 6

(134 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)