ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ TRIFOLIUM SUBTERRANEUM ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΙΣΒΑΛΟΝΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι λειμώνες μπορεί να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ορθολογική και οικονομική διατροφή των αγροτικών ζώων καθώς και στην αποφυγή υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές με εκμετάλλευση οριακών και εγκαταλειμμένων αγρών. Η επιλογή του κατάλληλου είδούς έχει μεγάλη σημασία για την επιτυχία εγκατάστασης του λειμώνα. Μεταξύ άλλων, το είδος που θα επιλεχθεί πρέπει να είναι ανταγωνιστικό προς τα εισβάλοντα ζιζάνια. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την επίδραση της διαφορετικής πυκνότητας σποράς του Τ. sιιbterraneum και της λίπανσης στην παραγωγή και την ποικιλότητα των ζιζανίων. Για το σκοπό αυτό, μετρήθηκε η παραγωγή των ζιζανίων, ο αριθμός και τα άτομα ανά είδος των ζιζανίων, και υπολογίστηκαν οι δείκτες ποικιλότητας σε διαφορετικές πυκνότητες σποράς (20kg/ha, 18,75kg/ha, 17kg/ha και 13kg/ha) με και χωρίς εφαρμογή λίπανσης στο στάδιο της ανθοφορίας και της καρποφορίας. Η λίπανση και η πυκνότητα σποράς δεν επηρέασαν καμία από τις παραμέτρους που μετρήθηκαν. Η παραγωγή των ζιζανίων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στο στάδιο καρποφορίας συγκριτικά με αυτό της έναρξης ανθοφορίας. Αντίστοιχα, ο αριθμός των ειδών των ζιζανίων και οι περισσότεροι από τούς δείκτες ποικιλότητας ήταν σημαντικά υψηλότεροι στο στάδιο της καρποφορίας. Συμπερασματικά, η λίπανση στις συγκεκριμένες εδαφικές συνθήκες δεν επηρέασε την ποικιλότητα και την παραγωγικότητα των ζιζανίων, ενώ οι μικρότερες πυκνότητες σποράς υπόγειου τριφυλλιού απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα στην περιορισμένη παραγωγή ζιζανίων.

Λέξεις κλειδιά: λειμώνας, υπόγειο τριφύλλι, λίπανση, ψυχανθή

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 6

(36 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)