ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΡΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων των γεωργών απέναντι στην υιοθέτηση αγρο-περιβαλλοντικών προγραμμάτων μέσω της αξιολόγησης της εφαρμογής των αγρο-περιβαλλοντικών προγραμμάτων που αφορούν την περίοδο 2000-2006. Πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ποσοτικής έρευνας (δομημένο ερωτηματολόγιο) προσωπικών συνεντεύξεων σε γεωργούς του νομού Πέλλας. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων αποδεικνύει πως οι γεωργοί συνειδητοποιούν το μέγεθος των περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργούνται από τη λανθασμένη διαχείριση των καλλιεργειών και πως η ένταξή τους σε κάποιο αγρο- περιβαλλοντικό πρόγραμμα πραγματοποιείται με γνώμονα τη βελτίωση της κερδοφορίας της εκμετάλλευσης, με ενημέρωση κυρίως από ελεύθερους επαγγελματίες γεωπόνους. Σημαντική παράμετρος είναι η έλλειψη ενημέρωσης και η γραφειοκρατία, που αποτελούν τροχοπέδη για την εφαρμογή των προγραμμάτων και αναδεικνύουν ένα σημαντικό κενό πληροφόρησης και υπηρεσιών.

Λέξεις κλειδιά: Αγρο-περιβαλλοντικά προγράμματα, κίνητρα συμμετοχής, ενταχθέντες γεωργοί, πηγές πληροφόρησης

Λήψη

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 5

(22 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)