ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κλιματική αλλαγή αναμφίβολα αποτέλεσε φλέγον θέμα προς έρευνα και συζήτηση τόσο από επιστήμονες του περιβαλλοντικού κλάδου όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) και την κοινή γνώμη. Η σύνθεση του κοινού και ιδιαίτερα η ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο που το συγκροτούν αποτελούν τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας που παρουσιάζονται μεταξύ των ερευνητών και της κοινής γνώμης. Δημιουργώντας έτσι ένα χάσμα επικοινωνίας και ένα κλίμα αρνητικής στάσης για την επίλυση του προβλήματος. Η εργασία αυτή, θα επιχειρήσει να προβάλει τον τρόπο αντίληψης ανησυχίας του κοινού σχετικά με την κλιματική αλλαγή καθώς και την στρατηγική πολιτικής που ακολουθούν οι επιστήμονες του περιβάλλοντος ώστε να μεταδώσουν την επιστημονική γνώση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Συγκεκριμένα, θα αναφερθεί σε μερικά από τα προβλήματα που εμφανίζονται στην περιβαλλοντική επικοινωνία μεταξύ των ερευνητών και της κοινής γνώμης. Επιπλέον, μέσω ενός αρχείου ερευνών θα προσπαθήσει να διερευνήσει και να αποδώσει μερικές από τις απόψεις και στάσεις των πολιτών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη λήψη των αποφάσεων τους.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντική επικοινωνία, μέσα μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), στάσεις και απόψεις πολιτών

Λήψη (clicks: 42)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 5

(90 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)