ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο άρθρο αυτό δίνεται σε ένα γενικό πλαίσιο ο ορισμός του θρησκευτικού ή προσκυνηματικού τουρισμού και μελετάται η συμβολή του ως οικονομική δραστηριότητα στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη των μειονεκτικών περιοχών καθώς και η επικουρική του δράση στις άλλες μορφές τουρισμού. Συγκεκριμένα, δίνονται στοιχεία οικονομικών και αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των νομών της Ελλάδας, στοιχεία φυσικών και πολιτιστικών πόρων και μελετάται η σχέση μεταξύ των δυο κατηγοριών. Ακόμη, περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα και η χωρική κατανομή των θρησκευτικών προσκυνημάτων. Τέλος, διατυπώνονται συμπερασματικές προτάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση που προηγήθηκε.

Λέξεις κλειδιά: Θρησκευτικός τουρισμός, λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, περιφερειακή ανάπτυξη.

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 2

(3 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)