ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΣΚΟΥΡΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» προβλέπει τη διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ως βασικό άξονα ανάπτυξής τους. Στην εργασία αυτή ερευνάται ο βαθμός στον οποίο η επανασύσταση της τέως λίμνης Ασκουρίδας στο Δ.Δ. Καλλιπεύκης Ν.Λάρισας μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για μια αναπτυξιακή διαδικασία «εκ των έσω», η οποία θα αναδείξει την περιοχή εν γένει και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη εξωγεωργικών δραστηριοτήτων. Η αξιολόγηση μιας σειράς σεναρίων κατασκευής του έργου, με εφαρμογή της ανάλυσης κόστους – ωφελειών, φανερώνει πως αυτή δεν είναι συμφέρουσα όταν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ωφέλειες που θα προκύψουν για τη γεωργία. Αντίθετα, η διαμόρφωση τουριστικής κίνησης, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων υποδομών, αυξάνει την αποδοτικότητα του έργου. Έτσι, η αξιοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων του Άξονα 3 του Προγράμματος μπορεί να διαμορφώσει το πλαίσιο που να καθιστά την επανασύσταση της λίμνης βασικό αναπτυξιακό μοχλό για την περιοχή. Οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές ωφέλειες δεν αποτιμώνται, καθώς γι’ αυτές αποτυγχάνει η λειτουργία της αγοράς, όμως αναμένεται πως αν ληφθούν υπόψη η κατασκευή του έργου κρίνεται ακόμα πιο συμφέρουσα.

Λέξεις Κλειδιά: Φυσικοί πόροι, ορεινές περιοχές, ανάπτυξη

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 2

(19 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)