Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Οδηγία 75/268 «περί ορεινής και ημιορεινής γεωργίας και της γεωργίας σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές» αναφέρεται στην ενίσχυση της γεωργίας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (ΟΜΠ), οι παραγωγοί των οποίων δεν μπορούν να ελπίζουν στη βελτίωση του εισοδήματός τους με την ασκούμενη πολιτική στήριξης των τιμών. Το κύριο μέσο ενίσχυσης του εισοδήματος των γεωργών των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών είναι η ετήσια «εξισωτική αποζημίωση». Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εκτιμήσει την επίδραση της εξισωτικής αποζημίωσης στην μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων του γεωργικού τομέα μεταξύ των νομών της Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό, υπολογίστηκαν οι πλέον γνωστοί δείκτες περιφερειακής ανισότητας, με και χωρίς εξισωτική αποζημίωση, για απογραφικά έτη 1981, 1991 και 2001. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι η εξισωτική αποζημίωση έχει θετική, αλλά μικρή συνεισφορά στη μείωση της ανισοκατανομής της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας μεταξύ των νομών της Ελλάδας στη διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος. Το μέγεθος, όμως, της εκτιμώμενης μείωσης της ανισοκατανομής εξαρτάται από την παραμετρική υπόθεση η οποία χρησιμοποιείται αναφορικά με την κατανομή της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του πρωτογενούς τομέα. Τέλος, η εργασία εμπειρικά ελέγχει την καταλληλότητα των δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενων κατανομών, της κανονικής και της λογαριθμικής, και προτείνει έναν πρακτικό τρόπο μείωσης της σχετικής μεροληψίας ο οποίος βασίζεται στην αναδειγματοληψία (bootstrapping).

Λέξεις Κλειδιά: Εξισωτική Αποζημίωση, Περιφερειακές Ανισότητες, Δείκτες
Ανισοκατανομής, Έλεγχοs κανονικότητας, Αναδειγματοληψία

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 2

(18 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)