Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην πορεία εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών ο ανθρωπογενής χώρος μορφοποιήθηκε και μετασχηματίστηκε σταδιακά από μικρούς οικισμούς αρχικά σε μεγαλύτερους αργότερα και αυτό οδήγησε στον σχηματισμό των σημερινών μεγαλουπόλεων. Οι οχλήσεις μέσα στο αστικό περιβάλλον αυξήθηκαν από την εντεινόμενη ανθρώπινη δραστηριότητα όπως η ρύπανση του αέρα, η κυκλοφορία των οχημάτων, οι κεντρικές θερμάνσεις, ο θόρυβος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες κ.ά.
Η παρουσία της βλάστησης μέσα στην κλίμακα της πόλης αναγνωρίζεται από όλους ως καθοριστική. Η προσφορά της είναι πολύπλευρη όπως η βελτίωση του αέρα και του νερού, η μείωση των ατμοσφαιρικών θερμοκρασιών, του θορύβου, των επιπέδων υπεριώδους ακτινοβολίας κοντά στο έδαφος, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, η βελτίωση της ποσότητας και ποικιλίας της άγριας ζωής, η αισθητική του τοπίου, η ενίσχυση των δραστηριοτήτων και μετακινήσεων μέσα στην πόλη, η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της αξίας της γης κ.ά.
Η εισαγωγή της βλάστησης όμως στο αστικό περιβάλλον θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με κάποια κριτήρια επιλογής ώστε να είναι καθ’ όλα επιτυχής στο ρόλο της και να μην προκαλεί προβλήματα στον αστικό ιστό. Τα κριτήρια που πρέπει να επιτελούνται για να συμβεί αυτό είναι οικολογικά, αισθητικά, λειτουργικά και βιοκλιματικά.

Λέξεις κλειδιά: Αστικό περιβάλλον, αστικό μικροκλίμα, αστική θερμική νησίδα, χώροι πρασίνου, βλάστηση, κριτήρια επιλογής.

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 1

(132 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)