ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται εν συντομία το φάσμα των επιστημονικών πεδίων που καλύπτει η επιστήμη της Φυσικής Περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει η Αέρια Ρύπανση και συγκεκριμένα η αριθμητική προσομοίωση-μοντελοποίηση της διασποράς των ρυπαντών. Έτσι, περιγράφονται αρχικά τα είδη των σύγχρονων μοντέλων διασποράς και στη συνέχεια η μελέτη εστιάζεται στην εφαρμογή ενός γνωστού μοντέλου στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Ακολουθεί η συνολική αξιολόγηση της απόδοσης του μοντέλου με διάφορες ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους, εν συνεχεία σε
σχέση με τις μετεωρολογικές παραμέτρους και τέλος δίνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συμπεριφοράς του μοντέλου ως εργαλείου πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα και ως εργαλείου αστικού σχεδιασμού.

Λέξεις Κλειδιά: Φυσική Περιβάλλοντος, Μοντέλα Διασποράς, Προσομοίωση, Αξιολόγηση, Εκπομπές, Ρύποι.

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 1

(15 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)