ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στις προστατευόμενες περιοχές, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας περιελήφθησαν οι εθνικοί δρυμοί, τα αισθητικά δάση και τα διατηρητέα μνημεία της φύσης. Σ’ αυτές επίσης συγκαταλέχθηκαν τα εκτροφεία και τα καταφύγια θηραμάτων, τα οποία μετονομάστηκαν καταφύγια άγριας ζωής, καθώς και οι ελεγχόμενες κυνηγητικές περιοχές. Σύμφωνα με τη νεότερη νομοθεσία στις προστατευόμενες περιοχές περιλαμβάνονται, οι περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, οι περιοχές προστασίας της φύσης, τα εθνικά πάρκα, οι προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, προστατευόμενα τοπία ή στοιχεία του τοπίου και περιοχές οικοανάπτυξης. Με την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία Διεθνών Συμβάσεων, Συμφωνιών και Κοινοτικών Οδηγιών για την προστασία της φύσης έχουμε διεύρυνση των προστατευόμενων περιοχών. Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ η χώρα μας δεσμεύτηκε να συντηρεί 11 υγροβιοτόπους, με την Σύμβαση της Βαρκελώνης, 9 περιοχές έχουν χαρακτηριστεί Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές, ενώ με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ δημιουργήθηκε το δικτύου Natura 2000, που περιλαμβάνει μέχρι σήμερα 371 περιοχές της χώρας. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων χαρακτηρίζει 16 περιοχές στη χώρα μας ως Βιογενετικά Αποθέματα. Η UNESCO με το σχέδιο ΜΑΒ 8 οριοθετεί 2 περιοχές ως Απόθεμα Βιόσφαιρας. Με τη Συνθήκη για την προστασία των μνημείων και χώρων παγκόσμιας κληρονομιάς έχουν κηρυχθεί 2 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς και τέλος σε μια περιοχή έχει απονεμηθεί το Ευρωδίπλωμα που αποτελεί θεσμό του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όλες αυτές οι προστατευόμενες περιοχές είναι απαραίτητο να διατηρηθούν και να παραδοθούν στην επόμενη γενιά. Όμως η απόλυτη προστασία των φυσικών αυτών περιοχών και ο αποκλεισμός των ανθρώπινων δραστηριοτήτων είναι κάτι που έχει ξεπεραστεί. Σήμερα μέσω της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ως «δίκτυα», από διεπιστημονικές ομάδες, αποβλέπουμε στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών αυτών, μέσω του τουρισμού.

Λέξεις κλειδιά: Προστατευόμενες περιοχές, θεσμικό πλαίσιο, διεθνείς συμβάσεις, διεθνείς συμφωνίες, κοινοτικές οδηγίες για την προστασία της φύσης

Λήψη (clicks: 9)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 1

(33 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)