Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H Περιβαλλοντική Επικοινωνία είναι μια στρατηγικά σχεδιασμένη χρήση της διαδικασίας της επικοινωνίας και των προϊόντων των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξη της σχεδίασης πολιτικής, της συμμετοχής των πολιτών και της εφαρμογής προγραμμάτων προσανατολισμένων στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η Περιβαλλοντική Επικοινωνία μπορεί επίσης να διασφαλίσει την προώθηση των καταλληλότερων περιβαλλοντικών αποφάσεων και νομοθεσιών. Πρόκειται για μια αμφίδρομη ανταλλαγή ανάμεσα σε ομάδες του πληθυσμού που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένο περιβαλλοντικό θέμα. Η αποτελεσματικότητα της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας εκπληρώνεται μόνο αν υπάρχει προγραμματισμός των ενεργειών και των δραστηριοτήτων. Έτσι, κρίνεται σκόπιμο, ειδικότερα την Παγκόσμια Ημέρα της Δασοπονίας και την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, να είναι η κορύφωση ενός προγράμματος επικοινωνίας στηριζόμενο σε κάποιο μοντέλο και να μην είναι μόνο η διεξαγωγή μιας ημερίδας για λόγους εντυπώσεων χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική επικοινωνία, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά, συμμετοχή πολιτών

Λήψη (clicks: 8)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 1

(28 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)