ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η εργασία αυτή διερευνά την έννοια της «ανάπτυξης», η οποία λανθασμένα ταυτίζεται με την έννοια της «οικονομικής μεγέθυνσης», καθώς η πρώτη είναι ευρύτερη της δεύτερης, ενσωματώνοντας και ποιοτικές πτυχές που άπτονται του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευημερίας. Η ανάπτυξη σε ένα κράτος δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά θα μπορούσε να περιγραφεί από ένα χωρικό αναπτυξιακό πλέγμα με διαφορετικά, κατά τόπους χαρακτηριστικά ανά «περιφέρεια». Η «περιφερειακή ανάπτυξη» επιτυγχάνεται μέσα από την «περιφερειακή πολιτική» ενός κράτους, που στοχεύει στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, με την ανάγκη συμβατότητας των περιφερειακών στόχων με τους εθνικούς να θεωρείται δεδομένη. Η χώρα μας δείχνει σημαντικές περιφερειακές ανισότητες, καθώς υπάρχει ένα μεγάλο αναπτυξιακό κενό μεταξύ των περιφερειών της, το οποίο εντοπίζεται κυρίως στον τομέα της ανταγωνιστικότητας. Ο τουρισμός, εκμεταλλευόμενος, μεταξύ άλλων, και τον απαράμιλλο πολιτιστικό πλούτο και την ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα της κάθε περιφέρειας, αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, που μπορεί να συνδράμει ενεργά στην ανάπτυξη, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.


Λέξεις κλειδιά: Αειφορική ανάπτυξη, περιφερειακή ανάπτυξη, τουρισμός, πολιτισμός

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(7 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)