ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η εργασία αυτή διερευνά τις οικονομικές, κοινωνικοπολιτισμικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τουριστικών ροών στις περιοχές προορισμού. Ο τουρισμός είναι ένα πολυδιάστατο και ραγδαία αναπτυσσόμενο, τα τελευταία χρόνια, φαινόμενο, με αποτέλεσμα για αρκετές χώρες να αποτελεί μία από τις βασικές πηγές εισοδήματος. Οι τουριστικές εισροές μίας περιοχής εξαρτώνται, αλλά και υποστηρίζουν έναν μεγάλο αριθμό οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η συμβολή του τουριστικού κλάδου στη βελτίωση των πολιτικών, πολιτισμικών, κοινωνικών και τεχνολογικών σχέσεων μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών είναι αδιαμφισβήτητη. Αναφορικά, δε, με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είναι τόσο θετικές, όσο και αρνητικές, σε συνάρτηση με την ορθολογική εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου, με στόχο την αειφορία και τη λήψη μέτρων για την προστασία του.


Λέξεις κλειδιά: Τουρισμός, προστασία του περιβάλλοντος, οικονομία

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(20 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)