Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η σημερινή πραγματικότητα επιβεβαιώνει διεθνώς ότι η εκπαίδευση είναι το βασικό στοιχείο στην πρόληψη και επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίσει ο πλανήτης μας. Επομένως, καθήκον και επιτακτική ανάγκη της εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα της περιβαλλοντικής, είναι η δημιουργία περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Επειδή μάλιστα οι σημερινοί έφηβοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα κληθούν σύντομα ως ενήλικες να αντιμετωπίσουν τα αναδυόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα, σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να αποτυπωθούν και να διερευνηθούν οι περιβαλλοντικές γνώσεις των εφήβων και να εξεταστεί η συμβολή του σχολείου, μέσω μαθημάτων επιλογής ή περιβαλλοντικών προγραμμάτων, στη δημιουργία περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 408 μαθητές/μαθήτριες των Λυκείων του Νομού Έβρου. Για την συλλογή των δεδομένων κατασκευάστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου και για την επεξεργασία τους χρησιμοποιήθηκαν εφαρμογές της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Τα ερευνητικά αποτελέσματα κατέδειξαν τη συμβολή που έχει η υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το μάθημα επιλογής της Α΄ τάξης Λυκείου στη απόκτηση και διερεύνηση των περιβαλλοντικών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο των περιβαλλοντικών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών είναι μέτριο έως ικανοποιητικό και ποικίλλει ανάλογα με το εξεταζόμενο ζήτημα και ότι τα κορίτσια κατέχουν περισσότερες περιβαλλοντικές γνώσεις συγκριτικά με τα αγόρια.


Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντικές γνώσεις, περιβαλλοντικός γραμματισμός,
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Λήψη (clicks: 8)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(65 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)