ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Οι πρωτοφανείς περιβαλλοντικές αλλαγές που συμβαίνουν στην τρέχουσα εποχή είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης στο σύνολό του. Εφόσον λοιπόν οι αλλαγές αυτές δεν περιορίζονται γεωγραφικά, μπορεί να επηρεάσουν, όχι μόνο τα φυσικά οικοσυστήματα σε κάθε σημείο του πλανήτη, αλλά και την ανθρώπινη ευημερία και επιβίωση όλων των κατοίκων του. Όχι άδικα λοιπόν, τα περιβαλλοντικά ζητήματα κατέχουν ολοένα και σημαντικότερη θέση στο δημόσιο διάλογο, γεγονός που καθιστά καθοριστικό τον ρόλο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) στην τροφοδότησή του. Παράλληλα, η έκρηξη των νέων τεχνολογιών στην πληροφόρηση και την επικοινωνία ανέδειξαν την αναγκαιότητα διάδοσης περιβαλλοντικών πληροφοριών με τη χρήση νέων καναλιών (διαδίκτυο, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – ΜΚΔ, πολυμέσα), τα οποία εμφανίζονται σε υψηλότερη θέση στην προτίμηση του κοινού, συγκριτικά με τα παραδοσιακά μέσα (ραδιοτηλεοπτικά μέσα, έντυπα μέσα κλπ). Τα ΜΜΕ, λόγω του ότι απευθύνονται στο ευρύ κοινό, θεωρείται ότι συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση αντιλήψεων, στην ανάπτυξη στάσεων και στην ενθάρρυνση συμπεριφορών των αποδεκτών τους, και συνεπώς αποτελούν πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της περιβαλλοντικής πληροφορίας, ευαισθητοποίησης του κοινού και κινητοποίησής του για ενεργό δράση σε θέματα περιβάλλοντος.
Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να αξιολογήσει το ρόλο των ΜΜΕ στην περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων, μιας μικρής νησιωτικής κοινωνίας, αυτής της Σκύρου. Ειδικότερα, εξετάζονται οι πηγές πληροφόρησης γύρω από γενικά περιβαλλοντικά ζητήματα, ενώ, ταυτόχρονα, γίνεται αξιολόγηση της ποιότητας της περιβαλλοντικής πληροφορίας που διαχέουν τα ΜΜΕ, σύμφωνα με τους κατοίκους. Παράλληλα, διερευνάται η αντίληψή τους γύρω από γενικά περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και ο βαθμός ικανοποίησής τους για τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές αρχές επικοινωνούν και αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά σε τοπικό επίπεδο. Τέλος, αξιολογείται η συμμετοχή των Σκυριανών στην επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων του νησιού, αλλά και η πρόθεσή τους για ενεργό συμμετοχή.
Λέξεις κλειδιά: Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, περιβαλλοντική επικοινωνία,
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κοινού, Σκύρος

Λήψη (clicks: 10)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(33 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)