ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Στην παρούσα εργασία γίνεται μια πρώτη προσπάθεια προσδιορισμού περίτροπων χρόνων με βάση κριτήρια οικονομικής απόδοσης για τα δάση μαύρης πεύκης του Βόρειου Γράμμου, εφαρμόζοντας τον τύπο υπολογισμού της δασικής προσόδου και λαμβάνοντας υπόψη μόνο τη δασική πρόσοδο που προκύπτει από την παραγωγή προϊόντων ξύλων.
Στους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν διαθέσιμοι πίνακες παραγωγής μαύρης πεύκης, εξισώσεις αναλογιών προϊόντων, τιμές προϊόντων από πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων, κόστη από πίνακα τιμών ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής και έγινε εκτίμηση του διοικητικού κόστους.
Η εκτίμηση της ωριμότητας της μέγιστης απόδοσης σε ξυλώδη όγκο έδειξε ότι αυτή επιτυγχάνεται σε μεγάλες ηλικίες (από 115 έως 145 ετών, ανάλογα με την ποιότητα τόπου). Οι περίτροποι χρόνοι μεγιστοποίησης της καθαρής δασικής προσόδου που εκτιμήθηκαν είναι μικρότεροι (από 50 έτη στην ποιότητα τόπου Ι έως 90 έτη για την ποιότητα τόπου ΙV).
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας βρίσκονται σε συμφωνία με παρόμοιες έρευνες που σχετίζονται τόσο με τη μέγιστη απόδοση σε ξυλώδη όγκο όσο και με την αποδοτικότητα οικονομικών κριτηρίων. Όπως είναι φυσικό, τα αποτελέσματα της εργασίας εξαρτώνται από τις παραδοχές που έχουν γίνει στη μεθοδολογία εκτίμησης της ωριμότητας με οικονομικά κριτήρια. H εργασία καταδεικνύει τις δυνατότητες που προσφέρει ο συνδυασμός υφιστάμενων προτύπων αύξησης των συστάδων και παραγωγής προϊόντων ξύλου στον υπολογισμό της οικονομικής απόδοσης των συστάδων ενός δάσους.
Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικοοικονομικές ωριμότητες, δασική πρόσοδος, οικονομική απόδοση, Περίτροπος χρόνος, Μαύρη πεύκη, Γράμμος

Λήψη (clicks: 166)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(32 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)