Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πληροφόρηση και η ενημέρωση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της γεωργίας στον 21ο αιώνα. Απουσία πληροφόρησης και έλλειψη γεωργικής τεχνογνωσίας από την μεριά των αγροτών συνεπάγονται μειωμένες αποδόσεις και περιορισμένη ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων. Η πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες, στο σωστό χρόνο, στη σωστή μορφή και από τη σωστή πηγή μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία και τη διαχείριση των γεωργικών επιχειρήσεων. Οι πηγές αγροτικής πληροφόρησης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούν οι αγρότες για να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικές με την αγροτική τους δραστηριότητα. Στις μέρες μας, ένα μεγάλο εύρος πηγών αγροτικής πληροφόρησης είναι διαθέσιμο στους αγρότες (π.χ. πληροφόρηση από συναδέλφους αγρότες, επισκέψεις ειδικών στους αγρούς, τηλεόραση, ραδιόφωνο, Διαδίκτυο, εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.). Η επιλογή του κατάλληλου μέσου είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική παροχή γεωργικών πληροφοριών. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να παρουσιάσει τις διάφορες πηγές πληροφόρησης των αγροτών, την πρόσβαση τους σε αυτές και την αποτελεσματικότητά τους.
Λέξεις κλειδιά: Γεωργία, γεωργικές εφαρμογές, διαδίκτυο, ενημέρωση αγροτών, ΜΜΕ, πληροφόρηση

Λήψη (clicks: 5)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(9 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)