Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η επίταση των προβλημάτων σχετικά με το περιβάλλον κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με άμεσο και έμμεσο αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, καθιστά αναγκαία την ανάληψη ευθυνών και δράσης για την προστασία τον περιβάλλοντος, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε συλλογικό, αποτελώντας μία από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας (ΠΕπ), που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από θεσμικούς και εξωθεσμικούς φορείς δράσης για το περιβάλλον, έχουν ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ατόμου για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, και στη συνέχεια την αλλαγή στη συμπεριφορά μέσω της κινητοποίησής του για περιβαλλοντική δράση. Η επιστήμη της Κοινωνιολογίας συμβάλλει αποτελεσματικά στον σχεδιασμό και εκπόνηση αυτών των προγραμμάτων, τα οποία συνιστούν μια μορφή κοινωνικής δράσης που στοχεύει μεν στην ατομική συμπεριφορά, την παρατηρεί όμως ως προϊόν της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η βιβλιογραφία συνιστά συγκεκριμένα βήματα στα πλαίσια της ανάπτυξης στρατηγικών για την προσέγγιση ορισμένων ακροατηρίων που αποτελούνται από άτομα-μέλη κοινωνικών ομάδων, των οποίων οι λειτουργίες και αντιδράσεις σχετίζονται τόσο με τα ατομικά όσο και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που τους αποδίδονται μέσω των ρόλων τους στα πλαίσια μιας κοινωνικής συγκρότησης. Η ανάλυση αυτών των χαρακτηριστικών, μέσα σε δεδομένες κοινωνικές συνθήκες, και η διαμόρφωση του κατάλληλου μηνύματος με το αποτελεσματικότερο μέσο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αυτά, αποτελούν προϋποθέσεις επιτυχούς σχεδιασμού προγραμμάτων ΠΕπ, που επηρεάζονται αποφασιστικά από το επιστημονικό υπόβαθρο της Κοινωνιολογίας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδειχθεί η σημασία της Κοινωνιολογίας στον προγραμματισμό και υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕπ ως εργαλείο για την επιτυχή έκβαση τους.

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνιολογία, ανάλυση κοινού, προγράμματα Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας, αλλαγή συμπεριφορών, μεθοδολογία έρευνας

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 9

(54 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)