ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Είναι ευρέως γνωστό ότι η θερμική καταπόνηση των πληθυσμών, εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών και της αναμενόμενης, λόγω κλιματικής αλλαγής, συχνότερης εμφάνισης κυμάτων καύσωνα, ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των επιπέδων θνησιμότητας και γενικότερη υποβάθμιση της δημόσιας υγείας. Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η επίπτωση των ακραίων θερμοκρασιών στην θνησιμότητα για την περιοχή της Κύπρου, ενώ παράλληλα εξετάζεται η συνέργεια μεταξύ θερμοκρασίας και σωματιδιακής ρύπανσης και οι συνδυαστικές επιπτώσεις τους στην δημόσια υγεία, μέσω ενός γενικευμένου γραμμικού μοντέλου. Η ανάλυση εφαρμόζεται για το σύνολο της επικράτειας, αλλά και για αστικές/παράκτιες περιοχές. Οι δράσεις αυτές και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκτίμησης των επιπτώσεων και ανάπτυξης δράσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Κύπρου.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, ακραίες θερμοκρασίες, σωματιδιακή ρύπανση, θερμική καταπόνηση, Κύπρος

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 7

(21 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)